dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Koszty kwalifikowane

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” do kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji w ramach realizacji Małego Projektu, zalicza się koszty:

1) ogólne ( w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego) obejmujące koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,
d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;

2) zakupu materiałów lub przedmiotów;

3) zakupu usług lub robot budowlanych;

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn,  z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.


Wartość wkładu niepieniężnego obejmuje wartość:

a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168;

b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006.

Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne:
1) określonych w ust. 1a, w tym kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego projektu (wykaz kosztów zamieszczono powyżej)

2) poniesionych:
a) od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty,
(W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się również koszty  poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne — nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.)

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000 złotych — w formie rozliczenia bezgotówkowego

Zgodnie z §4 pkt. 6 Rozporządzenia refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta.

 

Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania
"Małe projekty" w naborze nr IV MP (2-27 kwietnia 2012 roku)
zobowiązani są do realizacji projektów zgodnie z rozporządzeniem w wersji z 2011 roku
- opis kosztów kwalifikowalnych zamieszczono poniżej
koszty kwalifikowalne (obowiązuje do kwietnia 2012 roku- w tym nabór IV MP)

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies