dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" 2009-2014. Podsumowania, wnioski, refleksje

22 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Hotelu Relax Kętach odbyło się uroczyste podsumowanie działalności LGD "Dolina Soły" w latach 2009-2014. Głównym celem konferencji było przedstawienie projektów zrealizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pozyskanych za pośrednictwem naszej LGD oraz wskazanie głównych inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie w ostatnich latach.

Zaproszeni goście, pośród których znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i lokalni samorządowcy z Kęt, Wieprza i Oświęcimia, beneficjenci, członkowie i sympatycy LGD mogli zapoznać się z prezentacjami na temat projektów zrealizowanych dzięki wsparciu ze środków unijnych, które uzyskano za pośrednictwem LGD oraz wziąć udział w rozmowach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020.

Obszerną fotorelację zamieszczono w  dziale - GALERIA.
Szczegółową relację przedstawiamy poniżej.

Pierwsza część konferencji obejmowała prezentację głównych inicjatyw z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców oraz promocji obszaru, zrealizowanych
w ostatnich latach przez Stowarzyszenie. Zebrani mogli przypomnieć sobie jak powstawała propozycja turystyczna „Dolina Soły” - rzeka możliwości”, ile spotkań kulinarnych odbyło się dzięki wydanej w dwóch częściach książce kulinarnej „Przysmaki z Doliny Soły”, jakie atrakcje sportowo – rekreacyjne organizowano dzięki zapisanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju przedsięwzięciu „Igrzyska Doliny Soły” oraz jak lokalnej dziedzictwo upowszechniane jest za pomocą publikacji „Opowieści z Doliny Soły”. Szczególne miejsce
w podsumowaniu zarezerwowano dla Festiwalu „Wieś pełna skarbów” - wydarzeniu, które stało się znakiem rozpoznawalnym LGD. Festiwal rękodzieła, tradycji i rzemiosła, którego pomysłodawcą i organizatorem jest „Dolina Soły”, odbywa się od 2010 roku (zorganizowano już 5. edycji), a udział w nim wzięło już blisko 3 tysiące osób! Gościom konferencji zaprezentowano film promocyjno - informacyjny, który przybliżył atmosferę festiwalowej rękodzielniczej pasji.
Część konferencji poświęconą działalności LGD zakończyło przypomnienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu określającego cele i kierunki rozwoju obszaru, których realizacja była możliwa dzięki rozdysponowywaniu przez LGD „Dolina Soły” środków finansowych Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach realizacji Lokalnej Strategii LGD przeprowadziła 24 nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej z PROW 2007-2013. Beneficjenci z terenu działania LGD „Dolina Soły” (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i rolnicy) zrealizowali 113 projektów, a wartość otrzymanych za pośrednictwem LGD dotacji przekroczyła 7 milionów złotych!

Druga część konferencji w całości poświęcona została prezentacji wybranych projektów zrealizowanych z dotacji pozyskanych za pośrednictwem LGD „Dolina Soły”.
Jako pierwsza projekty zrealizowane na terenie Gminy Oświęcim przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu
z/s w Grojcu przedstawiła pani Jadwiga Szczerbowska, dyrektor OKSiR. Obie instytucje dzięki dotacji LGD zrealizowały kilka projektów, podczas konferencji przybliżono zebranym historie powstawiania dwóch publikacji: „Brzezinka – opowieść o wiosce i ludziach” (autor: Jan Tobiasz) wydanej przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz „Samorząd wsi oświęcimskiej na przykładzie Grojca” (autor: Bronisław Jania), wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu. Uczestnicy konferencji mogli nieodpłatnie uzyskać egzemplarze obu publikacji.
Jako drugi o drodze aplikacji o środki unijne za pośrednictwem LGD „Dolina Soły” opowiedział Zbigniew Jarosz reprezentujący Parafię im. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, która pozyskała pieniądze z PROW 2007-2013 na wyposażenie ogólnodostępnych przedszkolnych placów zabaw oraz warsztaty dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus w Kętach.
Następnie goście konferencji mogli wysłuchać pani Agnieszki Jasińskiej, właścicielki Ośrodka Hipoterapeutyczno – Rehabilitacyjno – Jeździeckiego „IKARION” z Bobrka, która jako przedstawicielka sektora gospodarczego przedstawiła efekty zrealizowanej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” inwestycji polegającej na budowie krytej namiotowej ujeżdżalni, która przyczyniła się do zwiększenia zakresu świadczonych przez firmę usług z zakresu hipoterapii i rehabilitacji oraz umożliwiła zwiększenie zatrudnienia.
Przykład projektu z zakresu promocji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego przedstawiła pani Małgorzata Kasolik – Piecha z Domu Kultury w Kętach, który zrealizował projekt „Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kęty”. Obecne podczas konferencji dzieci z zespołu „Małe Kęty” zaprezentowały śpiewem i tańcem stroje góralskie i krakowskie, w tym strój lajkonika.
Kolejnym przykładem projektu mającego na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD było utworzenie „Kącika regionalnego u Krytyny” przez panią Krystynę Blamek – Hyrkiel z Jawiszowic. Podczas konferencji p. Krystyna przedstawiła zdjęcia nowoutworzonego kącika regionalnego oraz opowiadziała o podejmowanych przez nią działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy o dawnych tradycjach, obrzędach i obyczajach.
Na podsumowanie działań zrealizowanych w ramach „Małych projektów” zebranym gościom wyświetlono film dokumnetujący projekt zrealizowany przez brzeszczańskie Towarzystwo Wędkarskie SAZAN pt. „Integracja i rekreacja nad wodą – by żyło się lepiej”.
Część konferencji poświęconą projektom zrealizowanym przez beneficjentów LGD „Dolina Soły” zakończyły prezentacje inwestycji, których wykonawcami były samorządy gmin wchodzących w skład LGD. W ramach działania „Ondowa i rozwój wsi” na przestrzeni lat 2009-2014 modernizowano i uzupełniano wyposażenie placów zabaw, wykonywano remonty budynków użyteczności sportowej i kulturalnej, budowano parkingi, restaurowano zabytkowe kapliczki i pomniki. Łączna wartość dotacji pozyskanych za pośrednictwem GD „Dolina Soły” na inwestycje wyniosła ponad 4,5 miliona złotych.

W trzeciej części konferencji prezentację dotyczącą działalności Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania przedstawiła pani Karolina Majda. Przybliżając zebranym cel działania MS LGD przedstawiła ciekawe inicjatywy podejmowane przez Sieć, w tym realizowany do czerwca 2014 roku projekt "Teraz Czas na Małopolską Sieć", którego celem jest integracja i aktywizacja środowiska małopolskich LGD.

Konferencję zakończyła dyskusja, podczas której goście zaproszeni na konferencję mogli podzielić się ze zgromadzonymi refleksjami na temat działalności Stowarzyszenia. Dyskusję prowadziła Prezes LGD pani Agnieszka Molenda, która podsumowała wspólną pracę zarządu Stowarzyszenia, pracownic biura oraz członków LGD, w tym członków Rady. Mierzalnym efektem działalności LGD w jest 113 zrealizowanych projektów, które łącznie otrzymały dotację w wysokości ponad 7 mln złotych. Prezes A. Molenda wspomniała również o trudnościach i potknięciach, które spowodowały, że nie wszystkie środki udało się wdrożyć. Pomimo tego zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźniki zostały osiągnięte i to niewątpliwie jest powód do zadowlenia. Pomimo przeszkód udało się dowieść, że wspólna praca przynosi wymierne korzyści materialne, a przede wszystkim wzbogaca nasz region poprzez budowanie partnerstwa, gdzie działamy wspólnie nie rywalizując ze sobą, ale współdziałając.
Jak pierwszy głos zabrał Pan Roman Olejarz, który w 2008 roku był jednym z inicjatorów powstania LGD „Dolina Soły”, pełniąc funkcję burmistrza Kęt. Podsumował on działalność Stowarzyszenia, podkreślając, że współpracę budowano „od zera”, więc tym bardziej należy podkreślić zaangażowanie członków LGD, którzy potrafili współpracować pomimo podziałów geograficznych (różne gminy), czy też sektorowych (równie ważne głosy sktora społecznego i gospodarczego, jak publicznego).
Ze swoimi refleksjami podzieliła się również Pani Małgorzata Bucka, przewodnicząca Rady LGD Dolina Soły, dziękując Członkom Rady LGD za trud pracy włożonej w ocenę projektów. Podkreśliła, że tego typu konferencje są ważne, gdyż pozawalają na własne oczy zobaczyć rezultaty funkcjonowania Stowarzyszenia i dopiero teraz członkowie Rady mogą porównać pomysły, które do tego pory znali tylko z liczb i opisów z formularzach, z rzeczywiście zrealizowanym wydarzeniem/inwestycją/ przedsięwzięciem. Widzą namacalne efekty pracy, co jest wielką motywacją do dalszego działania.
Głos w dyskusji zajęła również Pani Małgorzata Wabik również dziękując za kilkuletnią współpracę. Rozpoczynając swe wystąpienie od powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie....” podkreśliła niezwykle ważną kwestię, która zazwyczaj w codziennej pracy ucieka- należy informować o podejmowanych działania, chwalić się i promować na każdym kroku! LGD podejmuje wiele inicjatyw i realizuje różnorodne ciekawe przedsięwzięcia, nie ma powodów do tego, by wstydzić się własnych osiągnięć.
Swój głos w dyskusji nad działalnością LGD przedstawił także ksiądz Stanisław Cader, który za pośrednictwem LGD „Dolina Soły” dwukrotnie pozyskał dotacje na realizację zadań wydawniczych. Opowiadając zebranym o swojej historii aplikowania o środki zarówno w województwie małopolskim, jak i śląskim, podkreślił, że tylko dzięki pracownikom biura LGD możliwe było prawidłowe i sprawne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej.
Konferencję zakończył uroczysty obiad, podczas którego zaproszeni goście - członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, beneficjenci, pracownicy - mogli w mniej oficjalnej, lecz równie podniosłej i sympatycznej atmosferze wymieniać poglądy i uwagi na temat naszego Stowarzyszenia.


zobacz zdjęcia z konferencji - GALERIA

Przeczytaj o konferencji:

www.info.kety.pl - czytaj

www.chelmek.pl - czytaj

 

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies