dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" na lata 2014-2020 do pobrania tutaj.
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do pobraniaZapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników oraz rybaków na spotkania konsultacyjne w zakresie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dolina Soły na lata 2014-2020.

Harmonogram spotkań:
- Gmina Wieprz
- 03.11.2015 r. Centrum Biblioteczno - Informacyjne w Wieprzu godzina 12.00
- Gmina Kęty - 03.11.2015 r. Dom Kultury w Kętach godzina 16.00
- Gmina Brzeszcze - 04.11.2015 r. Urząd Gminy w Brzeszczach godzina 16.00
- Gmina Chełmek - 05.11.2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku godzina 16.00
- Gmina Oświęcim - 06.11.2015 r. Gimnazjum Gminne Nr 1 w Rajsku godzina 16.00Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR

LSR zostanie przygotowana dla obszaru obejmującego 5 gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim (powiat oświęcimski) oraz Wieprz (powiat wadowicki). Obszar ten ma powierzchnię 299 km.kw., jest zamieszkany przez 99.020 mieszkańców.
 

LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Drugim funduszem, którego środki będą zaangażowane w realizację LSR jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki- Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.
 

Przygotowując lokalną strategię rozwoju LGD „Dolina Soły” zapewni funkcjonowanie biura LGD minimum 3 dni w tygodniu, przez min. 4 godziny w każdym dniu. Ponadto na bieżąco aktualizowana będzie strona internetowa Stowarzyszenia www.dolinasoly.eu gdzie zamieszczane będą informacje o postępach w pracy nad utworzeniem LSR, w szczególności informacje o terminach spotkań z mieszkańcami, możliwości zgłaszania uwag i propozycji do opracowywanych elementów strategii.
 

Lokalna strategia rozwoju opracowana zostanie przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. LGD przeprowadzi konsultacje społeczne, umożliwiające mieszkańcom każdej z gmin włączenie się w opracowanie LSR. LGD to partnerstwo trójsektorowe, dlatego w konsultacjach udział będą brali przedstawiciele trzech sektorów – publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W każdej z gmin zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne, którego tematyka obejmować będzie w szczególności analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Spotkania te umożliwią wypracowanie analizy SWOT obszaru, a następnie określenie wynikających z niej celów LSR, na podstawie których będą realizowane zaplanowane w ramach strategii przedsięwzięcia oraz budżet. Zostanie również przeprowadzone spotkanie konsultacyjne poświęcone wyłącznie osobom związanym z sektorem rybackim (właścicieli gospodarstw rybackich oraz ich pracowników, rolników, przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa oraz świadczących usługi na rzecz rybactwa i hodowli ryb, a także osoby planujące dopiero założenie własnej firmy), celem włączenia tego sektora w prace związane z tworzeniem lokalnej strategii rozwoju. Dodatkowo w godzinach pracy biura LGD pracownicy będą prowadzić konsultacje indywidualne z lokalną społecznością (przedstawicielami wszystkich sektorów), osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać uwagi na każdym etapie tworzenia lokalnej strategii rozwoju.

 

Nasza LGD rozpoczęła prace na stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 - 2020 już w grudniu 2014 roku.


Pierwszym zrealizowanym działaniem był nabór "Arkuszy Pomysłów", w których każdy mieszkaniec mógł przedstawić swoją propozycję zadania/wydarzenia/inwestycji, która powinna zostać zrealizowana na naszym terenie w ciągu najbliższych lat. W grudniu 2014 roku  i styczniu 2015 roku do biura LGD wpłynęło 116 "Arkuszy Pomysłów", co niezbicie dowodzi, że kwestia rozwoju naszego obszaru jest ważna dla wielu osób!

Raport - analiza "Arkuszy Pomysłów" - pobierz (stan na 31.01.2015)

Arkusz pomysłu- wersja edytowalna - pobierz

Arkusz pomysłu - wersja nieedytowalna - pobierz

 

W marcu 2015 roku odbyły się 4 spotkanie informacyjno – warsztatowe, inicjujące prace nad powstaniem Lokalnej Strategii Rozwoju z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.
W spotkaniach udział wzięło 89 osób (w tym : 31 w Chełmku, 22 w Brzeszczach, 17 w Oświęcimiu oraz 19 w Kętach).
     Program spotkań obejmował 2 części: część teoretyczną oraz warsztatową. W pierwszej częsci przedstawiono dotychczasową działalność LGD, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zadań polegających na przeprowadzaniu naborów wniosków oraz wdrażaniu środków z PROW 2007-2013. Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące wysokości środków finansowych dotychczas pozyskanych za pośrednictwem LGD, uwzględniając podział na poszczególne przedsięwzięcia oraz podział terytorialny (podział na gminy).
    Następnie przekazano informacje o podstawowych założeniach PROW 2014-2020: obszarach wsparcia, osobach/podmiotach przewidzianych do objęcia pomocą (beneficjentach), planowanych kwotach oraz sposobie udzielania pomocy finansowej. Prowadzące spotkania odpowiadały na pytania zebranych, przybliżając tematykę zapisaną w ustawie.
     Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania w grupach lub indywidualnie opracowywali propozycje projektów, których realizację powinna uwzględniać nowopowstająca LSR. Następnie dokonano wstępnego podziału projektów ze względu na charakter (zadanie inwestycyjne, projekt "miękki") oraz tematykę proponowaych projektów (m.in. dziedzictwo regionu, edukacja, sport i rekreacja, przedsiębiorczość itp.). Na koniec spotkania uczestnicy wypełnili ankiety, których celem było poznanie oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców obszaru LGD.
       Podczas spotkań uczestnicy wybrali spośród siebie wybrali członków Grupy Drodaczej ds. LSR, czyli organu współpracującego z Zarządem LGD w zakresie przygotowywania strategii. W skład Grupy Doradczej weszło 13 osób. Swoją reprezentację ma każda gmina należąca do LGD oraz każdy z trzech sektorów (społeczny – 5 osób, gospodarczy – 3 osoby, publiczny – 5 osób).


Chełmek - spotkanie 03.03.2015r. - zobacz zdjęcia
Brzeszcze - spotkanie 05.03.2015r. - zobacz zdjęcia
Oświęcim - spotkanie 10.03.2015 - zobacz zdjęcia
Kęty - spotkanie 19.03.2015r. - zobacz zdjęcia


Do pobrania:

prezentacja - założenia LEADER 2014-2020 - kliknij

 

25 marca 2015 roku odbyło się spotkanie Grupy Doradczej ds. LSR.
Skład Grupy został ustalony podczas marcowych spotkań informacyjno-warsztatowych - do pracy w Grupie Doradczej zgłosili się mieszkańcy naszego obszaru, biorący udział w spotkaniach, zainteresowani osobistym włączeniem się w prace nad powstaniem Strategii na lata 2015-2020. Grupa Doradcza ds. LSR składa się z 13 osób reprezentujących trzy sektory- sektor społeczny (5 osób), sektor gospodarczy (3 osoby) oraz sektor publiczny (5 osób). Podczas spotkania w dn. 25.03.2015r. dokonano analizy SWOT obszaru oraz nakreślono wstępne cele i kierunki rozwoju obszaru.
Spotkanie Grupy Doradczej ds. LSR - zobacz zdjęcia

 

22 maja 2015 roku odbyło się spotkanie informacyjno - warsztatowe w Gminie Wieprz. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OSP, KGW, LKS, sołtysi oraz radni Gminy, pracownicy placówek oświatowych oraz kulturalnych, a także rolnicy i przedsiębiorcy - łącznie 30 osób. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasową działalność LGD oraz przeprowadzono warsztaty dot.propozycji projektów oraz przedsięwzięć i wydarzeń, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach na obszarze Gminy we współpracy z LGD.
Wieprz - spotkanie 22.05.2015r. - zobacz zdjęcia

 

W lipcu 2015 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe skierowane do sektora przedsiębiorców. Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, koniecznym było przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w tym zakresie. Wnioski z analizy ankiet posłużyły do wstępnego opracowania celów oraz zakresu pomocy, skierowanej do mikro i małych przedsiebiorców, działających na obszarze LGD.
 

Zebrane materiały pozwoliły na stworzenie analizy SWOT obszaru LGD "Dolina Soły", w opracowanie której aktywnie włączyli się mieszkańcy podczas spotkania w dniu 9 września 2015 roku. Podczas spotkania wstępnie nakreślono wskaźniki i sposób ich pomiaru. Ponadto dyskutowano na temat kryteriów wyboru operacji. Rozmawiano także o grupie defaworyzowanej. Spotkanie zorganizowano w dwóch turach, w tym osobne dla przedstawicieli sektora rybackiego.
  Brzeszcze - spotkanie 9.09.2015r. - zobacz zdjęcia 

 

Do końca października 2015r. trwały konsultacje SWOT, na podstawie którego określono cele ogólne i szczegółowe LSR. Wypracowane materiały konsultowane są podczas spotkań z mieszkańcami, które odbywają się wg poniższego harmonogramu:


 

W A Ż N E    D O K U M E N T Y:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020
opier
ać się będzie w głównej mierze na środkach z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.Dokumenty do pobrania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz (pełna wersja)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz (wersja skrócona)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LEADER - pobierz
(RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies