dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Odnowa i rozwój wsi

Działanie "Odnowa i rozwój wsi" ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.


Beneficjenci:

 1. gmina
 2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – na operacje, w ramach których są ponoszone nastepujące koszty:
  1. związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
  2. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
  3. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji
  4. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
  5. ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
 4. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.


Zakres pomocy:

 1. budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów:
  • pełniących funkcje publiczne, społeczno- rekreacyjne, rekreacyjne i sportowe
  • służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
 2. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej
 3. budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno- kulturalnych
 4. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przenaczeniem na cele publiczne
 5. odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci
 6. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów


Kryteria dostępu, czyli jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pomoc.
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej
  • gminy miejsko- wiejskiej, wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców
 2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi", w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodnicznego
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę


Forma i wysokość pomocy:
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być równa lub niższa niż 25.000zł, a poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500.000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

UWAGA: Dana miejscowość może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach osi 4 działanie "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju", co daje w sumie możliwość uzyskania 1.000.000zł na jedną miejscowość w okresie realizacji PROW 2007-2013
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies