dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Ogłoszenie o naborze nr 15/2017 - Projekt grantowy

Ogłoszenie o naborze nr 15/2017 - Projekt grantowy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, działająca na terenie gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim  i Wieprz informuje o możliwości składania  wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD poprzez realizację operacji o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji z możliwością uzyskania wyprzedzającego finansowania.
  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od   01.12.2017 r.  do   20.12.2017 r.
1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej https://lgd.witkac.pl
2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze.
3. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.
4. Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.
5. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, Grantobiorca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ul. Edukacyjna 9  w Rajsku w godz. 9:00-14:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
6. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 5 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.
7. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator   
  wniosków.
W przypadku, o którym mowa w pkt .3 i 4. datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze  Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” przy ul. Edukacyjnej 9 w Rajsku
  Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 20.12.2017 o godz. 14.00.
  Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 20.12.2017 r. o godz. 14.00.
 
  Zakres tematyczny projektu grantowego:
 
1.Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD poprzez realizację operacji o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym - w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców LGD o charakterze sportowym, edukacyjnym lub kulturalnym.
 
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinasoly.eu oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 16 pkt.
Formularz wniosku o przyznanie grantu, wniosku o rozliczenie grantu oraz projekt umowy o powierzeniu grantu, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Soły” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” w godz. w poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 16:00, wtorek  8:00 – 17:00. piątek 8:00-15:00.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 270 000,00 zł
Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:
  1. Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł
  2. Maksymalna kwota grantu: 50 000,00 zł 
Intensywność wsparcia: do 100 %
 UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej).
Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33 843 60 28  w godz. w poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 16:00, wtorek  8:00 – 17:00. piątek 8:00-15:00.

Ogłoszenie o naborze do pobrania

Formularze wniosków i lokalne kryteria wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru grantobiorców


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze - Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze - Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze - Uzasadnienie zgodności z kryteriami
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze - Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze - Harmonogram realizacji grantu
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies