dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

14 kwietnia 2017
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
OGŁOSZENIE NR 3/2017 W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: Od 28 kwietnia 2017 r. do 11 maja 2017 r.
w godzinach od 9:00 – 14.00
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ul. Edukacyjna 9, Rajsko 32-600 Oświęcim
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD) w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach oraz importować/wgrać do systemu www.lgd.witkac.pl.
O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia. Wnioski nadesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Wniosek powinien być podpisany we wskazanych miejscach przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Informacje dotyczące naboru można uzyskać:
- w siedzibie Stowarzyszenia
- pod nr telefonu 33 843 60 28
- za pomocą poczty elektronicznej biuro@dolinasoly.eu
FORMA WSPARCIA REFUNDACJA
ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI: Przedsięwzięcie „Podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późń. zm.) – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Operacja realizuje LSR dla LGD „Dolina Soły” poprzez następujące cele:
Cel ogólny 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły  do 2023 r.
Cel szczegółowy 3.1 Wzrost kwalifikacji i kompetencji oraz aktywności społecznej mieszkańców na obszarze LGD Dolina Soły do 2023 r.
Przedsięwzięcie 3.1.2 Podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji.
 
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:
- liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji.
WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09. z późń. zm.).
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” (załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2017 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników).
Wnioskodawcami mogą być:
  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dla których poziom dofinansowania operacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych,
  • Jednostki sektora publicznego, dla których poziom dofinansowania operacji wynosi 63,63%
  • Pozostałe podmioty, dla których poziom dofinansowania wynosi 100%.
Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskać minimalną liczbę punktów.
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, komplet wymaganej dokumentacji został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI: Operacja zostanie umieszczona na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie ocenę wstępną, na którą składa się ocena zgodności operacji z LSR, którą przeprowadza się w zakresie:
- realizacji celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym, z:
- obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz
- formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
oraz uzyska przynajmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2017).
Minimalna liczba punktów wynosi 40% maksymalnej liczby punktów dostępnych w lokalnych kryteriach wyboru operacji, tj. 8 pkt.
W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku (im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD „Dolina Soły”, tym wyższe miejsce na liście).
WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE  WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:
  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2017.
  • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 3/2017.
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia nr 3/2017.
Przed wypełnieniem wniosku wraz z załącznikami należy zapoznać się
z dostępnymi Instrukcjami i Informacjami pomocniczymi, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późń. zm).
WYSOKOŚĆ DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH NABORU: 50 000,00 zł
INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE WPARCIA:
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017
Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji
Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową
Załącznik nr 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 6. Harmonogram realizacji operacji
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies