dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania:

Realizacja działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.


Beneficjenci

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
 1. podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.

  Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy równowartości w złotych 2 milionów euro.
 2. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. jest pełnoletnia,
 4. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
 5. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
 6. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko - wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
 7. której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy w ramach działania 6.2 POKL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie”.

Jeżeli operacja, którą zamierza realizować podmiot związana jest z nieruchomością, miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców.


O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli:
 1. wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
 2. jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością miejsce położenia nieruchomości znajdują się :
  • w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.

O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli każdy ze Spólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.


O pomoc może ubiegać się spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.


Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 2. usług dla ludności,
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 4. rzemiosła i rękodzielnictwa,
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 7. usług transportowych,
 8. usług komunalnych,
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 10. magazynowania lub przechowywania towarów,
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Kryteria dostępu – czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do:
  1.  
   • gminy wiejskiej,
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 2. usług dla ludności,
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 4. rzemiosła i rękodzielnictwa,
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 7. usług transportowych,
 8. usług komunalnych,
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 10. magazynowania lub przechowywania towarów,
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów.


Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć :
 • 100 000 zł na jednego beneficjenta – w przypadku, gdy działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych,
 • 100 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej  1miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym,
 • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym,
 • 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym.


W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten zawiera w szczególności:
 • numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany,
 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • charakterystykę wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności,
 • opis planowanej operacji,
 • plan finansowy operacji,
 • oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy,
 • zestawienie rzeczowo-finansowe planowanej operacji,
 • informacje o załącznikach.
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies