dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.10.2022 - wykonanie wiaty rowerowej tradycyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „"Dolina Soły", ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie rowerowej infrastruktury turystycznej – miejsc przyjaznym rowerzystom, w ramach projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
NIP 5492356916

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i montaż wiaty tradycyjnej z wyposażeniem:
1. Budowa wiaty rowerowej w Broszkowicach – zgodnie z załączonym przedmiarem robót i projektem.
2. Montaż wiaty z pkt 1 i wyposażenia na obszarze gminy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły": Gmina Oświęcim, nr działki Broszkowice: 22/1.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia części A precyzują: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarach robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

III. Termin realizacji zamówienia: do 15.06.2023.

IV. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:

1. Termin składania: do dnia 05.11.2022 r. do godziny 16:00.
3. Składanie ofert: pocztą lub osobiście (w godzinach 8:00-16:00) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisane przez upoważnione osoby/przedstawiciela Wykonawcy oferty) na adres e-mail: biuro@dolinasoly.eu
4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub otrzymania oferty na wskazany adres email.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Ofertę cenową należy sporządzić na lub zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
VI. Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: Cena 100%
1. Najkorzystniejszą ofertą cenową będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę brutto Przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
4. W przypadku sytuacji, gdy oferty dodatkowe także będą przedstawiały identyczne ceny, wówczas zamawiający może ponownie wezwać Wykonawców do złożenia dalszych ofert dodatkowych, albo może unieważnić zapytanie ofertowe.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.
6. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

VII. Gwarancja:
• Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące.
• Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był okresem gwarancji. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
• W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad. Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu.
• W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad jakościowych lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego asortymentu
w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
• W przypadku braku możliwości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymania ww. terminu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin wykonania naprawy i zwrotu naprawionego asortymentu Zamawiającemu.
• We wskazanym okresie gwarancji wszystkie naprawy itp. wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach napraw koszty wszystkich niezbędnych materiałów ponosi Wykonawca.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Formularz ofertowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wymagane, gdy ofertę cenową podpisuje inna osoba w imieniu Wykonawcy).

Przedmiar robót 
Projekt 
Formularz ofertowy 

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies