dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Rozwój działalności gospodarczej

Działanie skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw, które planowane w ramach operacji inwestycje będą realizować na terenie co najmniej jednej z gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Wieprz oraz gmina wiejska Oświęcim.

Mikroprzedsiębiorstwo
: zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych) nie przekracza równowartości w złotych 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników a jego roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych) nie przekracza równowartości w złotych 10 mln euro.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
 • osobą fizyczną, jeżeli miejsce oznaczone adresem, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR.
 • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.
Operacja zakłada:
- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce prac, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
- utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa powyżej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Do kosztów kwalifikowanych operacji należą
 • koszty ogólne (takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalności) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów które kwalifikują się do refundacji,
 • zakup robót budowlanych lub usług, 
 • zakup lub rozwoj oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów które kwalifikują się do refundacji,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT) - pod warunkiem, że nie można go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT (podmioty zwolnione z VAT)

Kwota dofinansowania: do 300 000,00  zł
Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych

LOKALNE KRYTERIA WYBORU DO POBRANIA

DOKUMENTACJA


na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (rozwój działalności)

Link do dokumentacji 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) - LINK

7) Formularz wniosku o płatność z instrukcją (wersja 4z) - LINK

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) - LINK

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS do pobrania

WNIOSEK O WPIS DO EIDENCJI PRODUCENTÓW
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies