dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Obowiązki Beneficjentów PROW 2014-2020

I. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTÓW
 
Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent zobowiązany jest do: „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do dnia ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4”.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 
Na podstawie ww. przepisów została opracowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

WAŻNE!
Beneficjenci  operacji, dla której wartość wsparcia przekracza 50 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku:
  1. plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm) lub
  2. tablicę informacyjną z informacjami na temat operacji (min. rozmiar 80 x 120 cm)
Plakat/tablica zawiera w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020 niżej wymienione elementy (przykłady na str. 24 Księgi wizualizacji oraz w załącznikach do Księgi):
  • nazwę/tytuł operacji,
  • główny cel operacji,
oraz
  • nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
  • znak Unii Europejskiej,
  • slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
  • logo PROW 2014-2020,
  • logo Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły"
  • slogan: „Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły”.
Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu/tablicy.

Plakat/tablicę należy umieścić w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji. Plakat można zamieścić np. przy wejściu do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę lub w miejscu realizacji operacji. Jeśli działania związane
z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone
w każdym z nich. Plakat/tablicę należy wykonać z takiego materiału, by informacje, które się na nim znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” uchwałą nr 30/2017 z dnia 8 września 2017r. przyjął dokument pn. „Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”, którego celem jest określenie zasad stosowania logotypu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” oraz wymaganej, minimalnej formy promocji.

Niezależnie więc od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, beneficjent jest zobowiązany także do zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych:

- logotypu LGD „Dolina Soły” Logotyp ten ma być umieszczony pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020. Logotyp LGD nie może być większy od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).

- informacji w brzmieniu „Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły”.
 

Do pobrania:
II. ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
 
Zgodnie z §5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b. udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służyć do oceny stopnia realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”.

ANKIETA MONITORUJĄCA - POBIERZ

 
http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies