dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Uwaga! Zmiana Rozporządzenia dotyczącego działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wprowadzono szereg istotnych zmian mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie pomocy w przypadku Wnioskodawców, którzy złożą poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty aplikacyjne. Wpływ na skrócenie czasu weryfikacji wniosków będzie miało ograniczenie możliwości przedłużenia terminu na wykonanie przez wnioskodawcę określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy – z 6 miesięcy do łącznie 30 dni. Dlatego istotne jest, aby wniosek w sprawie przyznania pomocy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełnienia.

Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia:

  • doprecyzowanie przepisów odnośnie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy, poprzez wymienienie załączników do wniosku oraz wskazanie załącznika, którego brak może skutkować odmową przyznania pomocy;

  • usunięcie z wykazu działalności wspieranych rodzajów działalności związanych z przetwarzaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Zmiana ta wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego wsparcia dla przetwórstwa i sprzedaży produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w ramach PROW 2007-2013 dla Polski;

  • usunięcie z działalności wspieranych, działalności oznaczonych kodami PKD – 01.61 Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną oraz 01.62. Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

  • dodanie do wykazu działalności wspieranych działalności określonej kodem PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zapatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych;

  • zniesienie górnej granicy wieku, która dotychczas ograniczała możliwość ubiegania się o wsparcie przez osoby, które na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy ukończyły 60 rok życia;

  • ograniczenie możliwości zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we wniosku o przyznanie pomocy. Zgodnie z nowymi przepisami, wnioskodawcy będą mogli dokonywać jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy, zwiększenie kwoty pomocy oraz zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we wniosku kodem PKD;

  • uchylenie przepisu dotyczącego wymogu dostarczenia faktur sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu, wystawionych przez zbywcę na rzecz finansującego. Przedmiotowe faktury dostarczane są obecnie w przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, w celu weryfikacji przez ARiMR, czy raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu nie przekraczają ceny netto nabycia danej rzeczy. Wprowadzona zmiana wynika z doświadczeń we wdrażaniu działania, z których wynika, że przedmiot sprzedający (zbywca) jest często jednocześnie finansującym leasing. W takiej sytuacji finansujący posiada jedynie fakturę wystawioną przez producenta, która opiewa na kwotę niebędącą ceną rynkową rzeczy. W związku z powyższym ocena, czy raty zapłacone z tytułu wykonania leasingu nie przekraczają ceny netto nabycia danej rzeczy, nie może odbyć się na podstawie takiej faktury;

  • doprecyzowanie przepisu dotyczącego dokumentowania faktu zaistnienia następstwa prawnego. Obecnie w przypadku śmierci beneficjenta dokumentem,który może potwierdzić fakt zaistnienia następstwa prawnego, jest nie tylko postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, ale również akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporządzenie z dnia 13 marca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do pobrania

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies