dolinasoly.eu

Program
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Newsletter
Facebook

Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2019

14 pazdziernika 2019
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z zakresu ROZWOJU  OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub  rekreacyjnej, lub kulturalnej.

OGŁOSZENNIE NR 7/2019 W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

Od 4 listopada 2019 r. do 18 listopada 2019 r.

w godzinach od 9:00 – 14.00

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ul. Edukacyjna 9, Rajsko 32-600 Oświęcim

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD) w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach oraz importować/wgrać do systemu www.lgd.witkac.pl.

O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia. Wnioski nadesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Wniosek powinien być podpisany we wskazanych miejscach przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać:

- w siedzibie Stowarzyszenia

- pod nr telefonu 33 843 60 28

- za pomocą poczty elektronicznej biuro@dolinasoly.eu

FORMA WSPARCIA

REFUNDACJA

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Przedsięwzięcie „Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.) – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Operacja realizuje LSR dla LGD „Dolina Soły” poprzez następujące cele:

Cel ogólny 2 Wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej na obszarze LGD Dolina Soły do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD Dolina Soły do 2023r.

Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Wskaźniki rezultatu, w ramach których jest organizowany nabór:

- liczba osób korzystających w ciągu roku z nowopowstałej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09. z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” (załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 7/2019 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników).

Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskać minimalną liczbę punktów.

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, komplet wymaganej dokumentacji został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

Operacja zostanie umieszczona na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli:

1) przejdzie pozytywnie ocenę zgodności z LSR, na którą składa się ocena:

- realizacji celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,

- zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym, z:

  • obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz
  • formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,

- zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu

o naborze wniosków,

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, oraz

2) uzyska przynajmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2019).

Minimalna liczba punktów wynosi 40% maksymalnej liczby punktów dostępnych w lokalnych kryteriach wyboru operacji, tj. 12 pkt.

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku (im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD „Dolina Soły”, tym wyższe miejsce na liście)

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE  WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 7/2019 – uzasadnienie zgodności.
  • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 7/2019.
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia nr 7/2019.
  • Harmonogram realizacji operacji stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia nr 7/2019.

Przed wypełnieniem wniosku wraz z załącznikami należy zapoznać się z dostępnymi Instrukcjami i Informacjami pomocniczymi, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

WYSOKOŚĆ DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH NABORU:

555 040,00

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE WPARCIA:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2019

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji 

Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Załącznik nr 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6. Harmonogram realizacji operacji

http://wps.dolinasoly.eu
http://dolinasoly.eu/igrzyska-doliny-soly,531
http://dolinasoly.eu/dolina-soly-rzeka-mozliwosci-przewodnik,747
http://dolinasoly.eu/przysmaki-z-doliny-soly,373
http://dolinasoly.eu/opowiesci-z-doliny-soly,775
http://dolinasoly.eu/questy,666
http://dolinasoly.eu/projekt-wspolpracy-kuchnia-kulinarne-unikaty-chalup-nowoscia-inspiracja-atrakcja,1238
/szlak-lokalnych-produktow-doliny-soly,1483
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies